UNASO je sdružením právnických osob, zabývajících se podnikáním v průmyslu zábavy, zejména výrobou, distribucí a provozováním výherních i zábavních hracích přístrojů a jiných technických zařízení dle zákona 202/90Sb. Členové UNASO se sdružují zejména za účelem:UNASO vzniklo v 10.dubna 1995 spojením do té doby 3 samostatně působících Asociací jejichž členové vyráběli, distribuovali a provozovali především na počátku výherní hrací přístroje (VHP). Odtud název UNie ASOciací. Ke spojení asociací došlo díky tlaku exekutivy mít jednoho transparentního a vlivného partnera při jednání o legislativních změnách, stanovování pravidel provozu a nastavení technických parametrů u nových sázkových zařízení uváděných na trh.

UNASO reprezentuje asi 65 % subjektů působících na českém trhu. Jeho cílem je ve spolupráci s orgány státní správy, samosprávy, státního dozoru na všech úrovních včetně Policie ČR přispívat k řádnému provozování výherních hracích přístrojů, dnes již i dalších technických sázkových zařízení včetně spolupráce při kontrole na celém území ČR.

UNASO spolupracovalo na textech všech návrhů nového loterního zákona, připravovaného MF ČR.

V současné době:

  1. UNASO spolupracuje s orgány státního dozoru na všech úrovních, vyjadřuje odborná stanoviska ke všem návrhům na legislativní změny týkající se provozu, kontroly, technických parametrů a zpoplatnění sázkových her provozovaných prostřednictvím technických sázkových zařízení. Spolupracuje s pověřenými autorizovanými osobami (zkušebnami) nad dodržováním technických parametrů povolených a provozovaných her a technických zařízení.
  2. Je konzultantem orgánů činných v trestním řízení při odhalování a dokazování trestné činnosti v oboru sázkových her
  3. Jednalo a jedná s desítkami měst i obcí při hledání optimálního způsobu regulace provozu sázkových her. Jde zejména o města a obce, které se potýkají s problémy ať již přesyceného trhu anebo negativními důsledky provozu sázkových zařízení. Na jednání v městech a obcích na téma regulace provozu sázkových her prosazujeme názor, že při přípravě jakéhokoliv zákonného opatření s dopadem do podnikatelské sféry musí být hledáno takové řešení, které nezpůsobí nepřiměřené škody a znehodnocení vložených finančních prostředků. Podnikatelé s ním musí být předem seznámeni, aby mohli upozornit na možná rizika a negativní důsledky spojené s takovýmto opatřením a včas zareagovat ve svých investičních plánech a provést nutná opatření ve smluvní oblasti, což jsou vždy záležitosti dlouhodobého charakteru. Nejčastějším výsledkem těchto jednání je dohoda a spolupráce mezi místními podnikateli a samosprávou. Tato forma spolupráce funguje již v mnoha městech včetně několika krajských měst již 5 let.
  4. UNASO od roku 1999 zaujímalo obvykle kritické stanovisko k návrhům na novelizaci loterního zákona, protože předkládané návrhy obvykle neodpovídaly potřebám upravit podmínky pro provoz a regulaci s výhledem na horizont příštích deseti let. Proto jsme v letech 2005-2006vypracovali text Nového zákona o sázkových hrách, který zcela novým způsobem upravuje podmínky pro provozování v ČR v souladu s potřebami státu, obcí a veřejných rozpočtů. Zákon byl předán k dalšímu využití vedení MF ČR a jeho nosné myšlenky byly zapracovány do výsledků veřejné diskuze k hernímu zákonu organizované z pověření MFČR společností Ernst a Young jakožto facilitátorem. Základními pilíři návrhu jsou odstupňovaná, definovaná a standardizovaná herní prostředí pro provoz technických sázkových zařízení, míra hazardu vyjadřující koeficient ochrany hráčů a pravomoc samosprávy při regulaci.
Členové:
Asociace distributorů hracích přístrojů /ADHP/
Sdružení moravskoslezských firem provozujících zábavní techniku
Kancelář:
UNASO Vodňanská 226
198 00 Praha 9 –Kyje
Tel : 602 375 186, fax: 281 916 771
e-mail: unaso1@ volny.cz

Oprávněnou osobou, která na základě stanov UNASO jeho jménem jedná je tříčlenné presidium a na základě jeho zmocnění president UNASO. Presidium se skládá ze tří představitelů členských asociací, president UNASO má čestnou funkci.


Pověřený president UNASO: Zdeněk Barták

Členy presidia UNASO jsou pp. Zdeněk Barták, JUDr. Jan Šnajdr a Jaroslav Petruška.